Otázky a odpovědi

OTÁZKA:

Ráda bych věděla, zda se mám modlit pro něco, co chci, anebo zda se mám prostě modlit pro to, aby se stala Boží Vůle?

 

ODPOVĚĎ: Modlit se pro působení Boží Vůle je nejvyšší forma modlitby. Ale začátečník shledává téměř nemožným modlit se k Bohu upřímně pro své naplnění způsobem Bohu vlastním. Proto pokud hledající právě začíná, je pro něj rozumné modlit se k Bohu pro cokoliv, co cítí, že potřebuje nejvíce, ať je to trpělivost, čistota, upřímnost, pokora, mír anebo jiné. Tehdy dá Bůh hledajícímu trochu míru, světla a blaženosti, jež jsou předchůdci čehosi nekonečného, jež se chystá vstoupit do našeho vnitřního bytí. Dostane-li jednou hledající nějaký mír, světlo a blaženost a upevní-li se do určité míry v jeho vnitřní bytosti, v tu chvíli získá určitou jistotu v působení Boha a také ve svůj vlastní život aspirace.

Pokud někdo činí velice rychlý pokrok anebo je-li trochu pokročilý, cítí, že uvnitř něj je určitá realita a že tato realita se nechystá jej zklamat či opustit. Poté cítí, že Bůh si je plně vědom toho, co nutně potřebuje a je dychtivý mu to vše nabídnout. Když hledající cítí uvnitř sebe takovýto druh jistoty, je pro něj čas k modlitbě: "Staň se Vůle Tvá." V ten okamžik může upřímně říci: "Bože, chci Tě těšit jen způsobem Tobě vlastním."

 
Modlitba je nejlépe vyjádřena v mém každodenním
životě, když se má modlitba stává spontánním,
sebedávajícím odevzdáním do Vůle Boží.
 

 
 

OTÁZKA:

Jak se můžeme účinně modlit?

 

ODPOVĚĎ: Abyste se modlili nejúčinněji, měla by být vaše modlitba navenek neslyšitelná, můžete však utvořit větu o několika slovech, která přesvědčí vaši aspirující mysl. Srdce již aspiruje, ale mysl potřebuje aspiraci. Proto je pro modlitbu lepší vzít na sebe podobu slov.

Můžete vytvořit větu jejím napsáním na tabulku svého srdce. Pak se ji pokuste zde vidět. Jsou-li jednou slova napsaná, můžete se mnohokrát vracet, abyste je viděli. Pokud chcete opakovat větu, dobře, ale není to nezbytné. Když opakujete svou modlitbu, máte volbu. Buď si ji jednou napíšete na tabulku svého srdce a čtete ji znova a znova, anebo neustále píšete tu samou věc - cokoliv vám dá více radosti.


 
 

OTÁZKA:

Jak můžeme učinit naše modlitby nejsilnějšími?

 

ODPOVĚĎ: Svou modlitbu můžete učinit nejsilnější, užijete-li své vděčné srdce. Zatímco se modlíte, měli byste cítit, že modlitba vychází z vašeho srdce a vy musíte modlitbu živit vděčností. Nevyživujete-li modlitbu svým vděčným srdcem, pak nebude vaše modlitba intenzivní. Nic božského nebude silné, dokud a pokud nebudete vděčni Nejvyššímu. V každý okamžik vaše vděčné srdce musí živit váš vnitřní pláč. To zesílí vaši modlitbu, vaši aspiraci, vaši oddanost a všechny vaše duchovní kvality.

 
Když se modlím, poklekám oddaně a tajně. Když
medituji, pozvedám své srdce oduševněle a dokonale.
 

 
 

OTÁZKA:

Jak se nejlépe modlit za druhé?

 

ODPOVĚĎ: Dříve než začnete s modlením, měli byste vzývat přítomnost Nejvyššího. Vzýváte-li Jeho přítomnost, určitě přijde v subtilní podobě. Vy Jej neuvidíte v lidském těle, ale budete schopni cítit Jeho přítomnost. Uvnitř Boží přítomnosti se pokuste vidět a cítit osobu, pro kterou se modlíte. Pokud můžete vzývat přítomnost Nejvyššího a cítit uvnitř Jeho přítomnosti ty, za které se modlíte, bude to nejúčinnější způsob, jak jim prostřednictvím vaší modlitby pomoci.

 

Ale dříve než požádáte Nejvyššího skrze svou modlitbu, aby někomu pomohl, nejdříve se Jej zeptejte, zdali jste určeni, abyste se modlili za danou osobu. Pokud získáte poselství nebo vnitřní pocit, že byste se měli modlit za tuto danou osobu, jen tehdy byste tak měli činit. Dejme tomu, že někdo je velmi nemocen a vy se chcete modlit k Bohu, aby jej uzdravil. Musíte vědět, že možná Bůh chce, aby prožil tuto zkušenost právě teď pro jeho vlastní vnitřní vývoj. Musíte vědět, že Bůh má nekonečně více lásky pro tuto osobu, než vy anebo kterákoli jiná lidská bytost kdy může mít. Žádáte Boha, aby jej uzdravil, můžete se jen stavět proti Boží Vůli. Modlíte-li se však pro jednotu s Boží Vůlí, tehdy Bůh může říct: "Stal ses jedním s Mou Vůlí. Nyní budu šťasten, požádáš-li mne o uzdravení této osoby."


 
 

OTÁZKA:

Modlíte se někdy?

 

ODPOVĚĎ: Abych byl k vám upřímný, nemodlím se; také nemám žádnou potřebu pro meditaci, ačkoliv medituji. Poté co člověk realizuje Nejvyššího a stane se vědomě jedním s Absolutním Nejvyšším, nemá žádnou potřebu modlit se či meditovat. Mám však mnoho žáků, proto medituji pro ně, jako jsem byl zvyklý meditovat pro sebe před mnoha lety. Když na ně medituji, modlitba se samovolně objevuje, protože ve snaze pomoci jejich duchovnímu probouzení vzývám Boží nekonečné požehnání, světlo a soucit, abych jim je nabídl.

 
Říkají, že modlitba je dcerou utrpení. Já však
říkám, že modlitba je matkou blaženosti.