Tělo, pevnost člověka

003a_sri_chinmoy.jpgLidské tělo, chrám duše, nástroj pro vnější projevení vnitřního života člověka: kolik o něm doopravdy víme, o tomto našem věčném společníkovi? Věda neustále odhaluje více o schopnostech těla, jeho omezeních, slabostech, jeho silách. Pomalý pochod evoluce je značně mění. Přesto, jakkoli je studujeme, jakkoli se o něm učíme, jakkoli je měníme či zlepšujeme, to, co víme o tělu, není téměř nic.

Tato kniha odpovídá na otázky o těle z duchovního hlediska. Sri Chinmoy je duše, která realizovala Boha a je v neustálém styku s nejvyšší Skutečností. Vidí a zná lidské tělo tak, jak je vidí a zná Bůh sám. Sri Chinmoy vysvětluje tělo tak, jak je nemůže vysvětlit žádný vědec, fyziolog nebo psycholog. Jeho inspirující odhalení mohou z každého pohledu vést náš život a osvítit naši mysl v tomto významném předmětu.

    Obsah:
Tři těla: fyzické, subtilní a kauzální
Hathajóga a fyzické zdraví
Pránajáma a jogínské dýchání
Spánek a vědomí těla
Dieta a půst
Transformace a zdokonalení těla


Ukázka z knihy:

Tři těla, fyzické, subtilní a kauzální


Otázka: Za jakým účelem máme fyzické tělo?
Sri Chinmoy: Duše, která je vědomou, božskou částí Boha, musí žít ve fyzickém těle, aby mohla
učinit pokrok. V kostele je oltář. Podobně, tělo je chrámem a uvnitř chrámu je oltář, duše. Tělo je
naší vnější ochranou a zároveň naším nástrojem pro fyzické projevení. Bez těla je duše bezmocná.
Dokud nenastane projevení ve fyzickém světě, nemůžeme světu nabídnout skutečnou Pravdu.
Účelem těla je projevit Skutečnost duše. Duše potřebuje tělo, aby mohla projevit vnitřní Pravdu,
božskou Pravdu; tělo potřebuje duši, aby mohlo uskutečnit nejvyšší Pravdu.
Když nás duše inspiruje, abychom něco udělali, dává nám také nezbytnou kapacitu. Bohužel,
neaspirující tělo, vitálno a mysl neposlouchají pokyny duše. Tělo, vitálno a mysl nám dávají
poselství, ale tato poselství nejsou vnitřními pokyny duše. Touhy těla často přímo popírají božské
potřeby duše, protože toto materiální tělo je nevědomostí samou.
Když člověk začne vědomě aspirovat, postupně začne aspirovat celá jeho bytost. Jeho duše aspiruje,
jeho srdce aspiruje, jeho mysl aspiruje, jeho vitálno aspiruje a nakonec jeho tělo aspiruje. Když se
fyzické v aspirantovi začne stávat jedním s inspirací a aspirací duše, pak v něm Boží Světlo může
najít vhodnou nádobu.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi fyzickým a subtilním tělem ve fyzickém vzhledu?
Sri Chinmoy: Tělo má pevnou, hmatatelnou podobu. Uvnitř těla, ve stejné podobě jako fyzické
tělo, avšak bez fyzické substance, je subtilní tělo.

Otázka: Myslíte tím, že subtilní tělo je méně hustá podoba hmoty? Žije subtilní tělo uvnitř
fyzického těla nebo jím prostupuje?

Sri Chinmoy: Subtilní tělo je nepochybně méně husté než fyzické tělo. Ve skutečnosti máme tři
těla. Když jdeme hluboko dovnitř, tato tři těla se stávají subtilnějšími. Každý člověk má to, co se v
sanskrtu nazývá sthula śaríra, fyzické tělo. Uvnitř fyzického je další tělo, nazývané sukšma śaríra,
subtilní tělo. Uvnitř subtilního těla je třetí tělo nazývané karana śaríra, kauzální tělo.
Předtím než začalo stvoření – stvoření, které vidíme všude kolem – existovala hiranjagarbha.
Hiranjagarbha je sanskrtské slovo, které znamená zlaté lůno (hiranja znamená zlatý a garbha
znamená lůno). Naše fyzické oči nebudou nikdy schopny vidět nebo cítit tuto hiranjagarbhu, ale je
to zde, kde původně vyklíčilo semeno stvoření. Odtud vzniklo kauzální tělo.
V kauzálním těle máme všechny kvality v semenné podobě. V subtilním těle začínáme získávat
projevení některých věcí, které jsou v kauzálním těle. Nakonec získáme pravdu, skutečnost,
zkušenosti a uskutečnění v hrubém fyzickém těle. Fyzické tělo je jako obrovský fíkovník, který
vyroste z drobounkého semínka. Když porovnáme fyzické tělo s kauzálním tělem, je to prostě
neuvěřitelné. Takto probíhá projevení: z kauzálního těla do subtilního a ze subtilního do hrubého
fyzického.
Kauzální tělo má schopnost nás naplnit, ale naplňuje nás v průběhu času skrze vyvíjející se kolo,
nazývané evoluce. Kauzálním tělem cesta začíná, ale je to ve fyzickém těle, kde naplňujeme sami
sebe a kde vesmír naplňuje sám sebe skrze vnější podobu.
Fyzickým myslíme vnější vědomí vesmíru. Ve své semenné podobě je to karana śaríra, ale nakonec
toto semeno vyroste v neomezený vesmír. Když se rozpíná, automaticky dosahuje toho nejvyššího.
Můžete říci, že rozpínání a dosažení nejvyššího jsou dvě odlišné věci. Ale v případě Boha, v případě
duše, to tak není. To, co se dotýká nejvzdálenějšího koutu vesmíru, je bezvýznamné, pokud to
rovněž nedosáhlo toho nejvyššího. Bůh nikdy nezůstane nenaplněn a ani nám nikdy nedovolí,
abychom zůstali nenaplněni, takže musíme dosáhnout nejvyššího, nejvzdálenějšího a nejhlubšího.

Otázka: Které z těchto tří těl získává psychické zážitky?
Sri Chinmoy: Všechna. Jakmile člověk získá skutečný duchovní zážitek, vidí tento zážitek ve
všech třech tělech. Je-li to záležitost realizace, člověk vidí, cítí a stává se Pravdou ve všech třech
tělech. Toto se netýká mentálních zážitků. Je-li to pouze obyčejná pozemská událost, která není tak
důležitá, získá ji pouze fyzické nebo subtilní tělo. Ale pokud je to cosi vážného, důležitého a
významného, pak bude tento zážitek zaznamenán ve všech třech tělech.